Beste ouder 

Wij danken je voor het vertrouwen en kijken er alvast naar uit om je zoon/dochter op het Atheneum Gentbrugge te verwelkomen!

We geven je graag al wat nuttige informatie mee in verband met het volgende schooljaar.

Met eventuele vragen kan je altijd terecht op het nummer 09 394 30 30 of op info@atheneumgentbrugge.be

Gelieve er wel rekening mee te houden dat de school dicht is tussen 6 juli en 15 augustus.

We wensen jullie een aangename vakantie. Heel graag tot binnenkort!

 

Met vriendelijke groeten

Lieven Coorevits                                  Manuel Van Dyck

Directeur                                               Adjunct-directeur

Om de inschrijving van je zoon/dochter te vervolledigen, hebben we nog een kopie  van de eindbeslissing en van het laatste rapport nodig. Deze documenten kunnen digitaal worden bezorgd aan Thijs De Smet via desmetthijs@classroomatheneum.be  of per post aan

GO! atheneum Gentbrugge

T.a.v. Thijs De Smet

Ooievaarsnest 3

9050 Gentbrugge

Onze school werkt voor de schoolboeken en leermiddelen samen met het extern boekenfonds Iddink. Via hen bestel je de boeken voor je zoon/dochter. Indien je dat wenst, kan je er ook voor kiezen om elders de boeken aan te kopen. De leermiddelenlijst vind je hier.

 

Ga naar www.iddink.be/bestellen en maak hier een persoonlijk account aan. Tijdens het bestellen zal je ook de schoolcode nodig hebben. Die is 9ZZ53WSP

 

Je wordt op de hoogte gebracht van de levering via mail. De boeken worden afgeleverd op het thuisadres of op het door jou opgegeven alternatief adres.

Iddink biedt je bij het bestellen ook de mogelijkheid om aanvullend materiaal zoals atlassen, woordenboeken, rekenmachines edm aan te kopen. We willen meegeven dat dit voor de school absoluut niet nodig is. We raden dan ook aan om deze schermen telkens over te slaan.

 

Je kan terecht op www.iddink.be/contact voor al je vragen. Je vindt daar ook meer uitleg over het inleveren en bestellen van boeken. Je kan Iddink telefonisch bereiken op werkdagen van 8 tot 17 uur via het telefoonnummer 014/30.41.70

Leerlingen kunnen bij het begin van het schooljaar een locker huren waarin ze hun mappen, boeken, brooddoos en dergelijke kunnen opbergen. Dit zorgt er onder andere voor dat de leerlingen niet met te zware boekentassen moeten rondlopen.

Het huren van een locker is uiteraard niet verplicht. Wens je een locker, dan kan je voor €20 een locker huren. De huur wordt verrekend via de schoolfactuur. Je hoeft geen waarborg te betalen.

Via dit formulier kan je tot 24 augustus een locker reserveren. Eind augustus sturen we je lockernummer door op het e-mailadres dat je met het formulier meegeeft. Je voorziet zelf wel een hangslot om de locker te kunnen sluiten (type 65/30).

Alle schriftelijke communicatie van de school verloopt via het online leerplatform Smartschool. Bovendien kan je via Smartschool de digitale agenda raadplegen, de resultaten opvolgen en heb je toegang tot de digitale vakcursussen. Begin september bezorgen we je via het e-mailadres waarop u dit bericht leest de nodige informatie om in te loggen. Op de eerste schooldag ontvangen ook alle leerlingen hun inloggegevens.

Op maandag  5 september komt de fotograaf naar school. Alle leerlingen worden individueel gefotografeerd (conform de wetgeving) en daarnaast nemen we ook een klasfoto. Wat het maken en publiceren van beeldmateriaal betreft, wordt jou begin september sowieso nog specifiek om toestemming gevraagd.

Op vrijdag 2 september om 15.30 uur nodigen we je graag uit om samen met je zoon/dochter op een informele manier kennis te maken met het schoolteam.  Bij een drankje kunnen we bijpraten en terugblikken op de eerste schooldagen.

Donderdag 1 september 2022 is de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar. We verwachten je zoon/dochter die dag om

8.25 uur voor nieuwe leerlingen in het 2de jaar

9.00 uur voor nieuwe leerlingen in het 3de, 4de, 5de en 6de jaar

Voor alle leerlingen eindigt de lesdag om 15.30 uur.

De eerste schooldag staat ook in het teken van een kennismaking met uw zoon/dochter en groepsvorming. Je zoon/dochter heeft die dag al zeker een boekentas, schrijfgerief, een map om documenten op te bergen, water en een lunchpakket bij zich.

Heel graag tot 1 september dus, maar eerst nog genieten van een welverdiende lange vakantie!

We brengen je graag op de hoogte van enkele belangrijke wijzigingen in het schoolreglement van volgend schooljaar. Elk jaar wordt het schoolreglement geüpdatet en aangepast aan de recente regelgeving. Daarnaast zijn er ook wijzigingen op basis van beslissingen en initiatieven van de school zelf. Deze wijzigingen werden uiteraard ook besproken op de schoolraad en door hen positief geadviseerd.

Kleinere wijzigingen zoals een herformulering nemen we in dit overzicht niet op. Het volledige schoolreglement kan je hier terugvinden.

Neem gerust contact met ons op als je hierover vragen hebt of meer toelichting wenst.

 

BIJLAGE: Wijzigingen schoolreglement

Digisprong

In het kader van de onderwijsorganisatie wordt door de school kosteloos een Chromebook ter beschikking gesteld voor gebruik door de leerlingen. Er wordt enkel een waarborg van €40 gevraagd, die op het einde van het schooljaar terug wordt gestort als het toestel in goede staat wordt terugbezorgd aan de school.

Het toestel is bedoeld voor gebruik op school, tijdens de lessen en voor gebruik thuis om de leerstof via digitale ondersteuning en de integratie van ICT te verwerken. Het ICT-materiaal wordt door de school aangeschaft en blijft op elk moment eigendom van de school.

Alle leerlingen maken verplicht gebruik van deze Chromebook. In de bruikleenovereenkomst (die je kan vinden in de bijlagen van het schoolreglement) vind je terug welke afspraken we maken rond het gebruik van dit toestel. 

 

Rapportering

We gaan van 5 rapporten Dagelijks Werk naar 4 rapporten Dagelijks Werk. We stelden vast dat DW3 en DW4 in het huidige systeem te dicht bij elkaar lagen. Voor de precieze data verwijzen we jullie naar het overzicht op het einde van dit document.

 

Afwezigheid bij taken en toetsen

We hebben verduidelijkt wat we verwachten van leerlingen bij afwezigheid.

 

“Wanneer je na afwezigheid, bijvoorbeeld door ziekte, opnieuw naar school komt, haal je de opgelopen achterstand zelf in. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

 

Als je gewettigd afwezig bent geweest en je hebt een geplande toets/taak op de eerste dag dat je terug op school bent, dan maak je de toets als je hiervoor hebt kunnen studeren of geef je de taak af als je die hebt kunnen maken. Lukte dit niet, dan spreek je de leerkracht aan voor de start van de les om een nieuwe datum vast te leggen. Toetsen en taken die gepland zijn op een datum na de eerste dag dat je terug bent, maak je sowieso.


Indien je langer dan een week afwezig was, stellen we een aangepast programma op voor het inhalen van taken en toetsen. Je neemt hiervoor contact op met je klastitularis en opvoeder.

 

Als er tijdens je gewettigde afwezigheid een geplande toets/taak was, dan neem je bij je terugkeer contact op met de leerkracht. Die bepaalt of het nodig is de toets/taak in te halen. Indien dit het geval is dan treft de leraar een regeling om de toets/taak in te halen. Dit kan in de studie zijn na je laatste lesuur. 


Wanneer een leerling ongewettigd afwezig is op een toets of een taak niet indient, kan een nulscore worden gegeven. Deze nulscore wordt gebruikt om het gewicht van deze taak/toets mee te nemen in het cijfer voor dat vak. Een nulscore impliceert niet dat de leerling de desbetreffende leerplandoelstellingen niet heeft bereikt.  In het geval dat een leerling één of meerdere nulscores heeft behaald, zal de delibererende klassenraad zich telkens de vraag stellen of de klassenraad over voldoende evaluatiegegevens beschikt om een beslissing te nemen. Wanneer er onvoldoende evaluatiegegevens zijn, kan niet worden besloten dat de leerplandoelstellingen in voldoende mate werden behaald. Ongewettigde afwezigheden worden daarnaast ook steeds gesanctioneerd.

 

Alle zaken in verband met bovenvermelde afspraken van het schoolreglement die niet specifiek vermeld zijn, worden voorgelegd aan de directeur, die hierover dan een bindende beslissing neemt.

 

Het niet-naleven van deze afspraken kan een weerslag hebben op de rapportcijfers. De delibererende klassenraad kan dit uiteindelijk meenemen in het geheel van overwegingen die de basis vormen van de eindbeslissing.”

 

Afspraken bij het te laat komen

We maken volgende afspraken als een leerling te laat op school komt:

“Wanneer je te laat komt, ga je niet meteen naar de klas, maar meld je je aan op het leerlingensecretariaat.  

Kom je zonder geldige reden te laat, dan kan dit als onwettige afwezigheid geregistreerd worden (B-code). 

Wie meer dan drie keer te laat komt, wordt een (alternatieve) sanctie opgelegd of moet voor- of nablijven. Ook het verplicht op school blijven onder de middag is een mogelijke sanctie. Wie veelvuldig te laat komt, wordt opgevolgd via een individueel begeleidingsplan door een opvoeder/leerlingbegeleider. Je dient dit strikt op te volgen. Je ouders nemen het engagement om deze opvolging mee op te volgen en te ondersteunen. Veelvuldig te laat komen, kan leiden tot één of meerdere dagen uitsluiting.”

 

GSM-gebruik

We stelden vast dat heel wat leerlingen tijdens de middagpauze te veel bezig waren met hun GSM en dat dit ten koste ging van de sociale contacten. We maken daarom volgende afspraken in verband met de GSM. De eerste paragraaf is niet nieuw, de tweede wel.

“Omdat ordentelijk lesgeven onze hoofdbekommernis is, mag je in de klas slechts na uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht een gsm of informatie- en communicatietechnologie gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld omdat de leerkracht de les levendiger wil maken, of in het kader van redelijke aanpassingen aan de onderwijsbehoeften, mits de daartoe gebruikelijke procedure in het zorgbeleid van de school werd doorlopen. 

In het gebouw geldt gedurende de volledige schooldag een gsm-verbod. Tijdens de middagpauze geldt dit verbod bovendien voor het volledige schooldomein, dus ook buiten. Hiervan kan enkel worden afgeweken na toestemming van een leerkracht of opvoeder.”

 

Afspraken ivm Smartschool

Smartschool is een heel handig communicatiemiddel, maar het mag er niet toe leiden dat leerlingen of leerkrachten het gevoel hebben dat ze op elk moment van de dag bereikbaar moeten zijn. We maken daarom volgende afspraak:

–  Je raadpleegt Smartschool dagelijks. Na 17.30u wordt niet meer verwacht dat je berichten nog gelezen hebt voor de volgende lesdag. Dit uur geldt ook voor berichten die jij verstuurt naar leerkrachten of personeelsleden van de school.

 

Boost-uurtjes

In de eerste en tweede graad wordt er BOOST ingericht. Hieronder vind je het volledige overzicht. Voor het 1ste jaar is er een wijziging in de zin dat dit uurtje vanaf nu elke week wordt ingericht (in tegenstelling tot tweewekelijks nu). In de tweede graad (3de én 4de middelbaar) wordt boost uitgebreid naar 2 uren per week en bieden we ook een uitgebreider gamma aan waaruit leerlingen kunnen kiezen. We hebben daarbij oog voor verschillende domeinen en interessegebieden (kunst, taal, wetenschap, mindfulness,…). De concrete invulling wordt bij de start van het schooljaar gecommuniceerd.   

  

  • Eerste jaar: Elke week is er één lesuur BOOST. Tijdens deze lessen wordt er remediëring of extra uitdaging aangeboden. De klassenraad bekijkt waar jouw noden liggen en bepaalt het onderdeel dat jij zal volgen.   
  • Tweede jaar: Er worden twee lesuren BOOST aangeboden in het tweede jaar. Die uren worden ingevuld met ofeen module of remediëring.  Wat remediëring betreft, zetten we in op wiskunde en talen. Op het einde van het eerste jaar kan er verplichte remediëring worden opgelegd voor het volgende schooljaar. Indien dit het geval is, sluit je vanaf september aan in de BOOST-lessen en kan je geen module kiezen. Daarnaast kan een klassenraad ook in de loop van het schooljaar beslissen dat je deze remediëring moet volgen.
  • In het tweede graad zijn er zowel in het derde als het vierde jaar 2 uur BOOST. Die uren kunnen verdiepend of uitbreidend worden ingevuld. De leerlingen maken voor elk semester een keuze uit het aanbod. We kunnen niet garanderen dat alle leerlingen altijd terecht kunnen in hun eerste keuze. 

 

GWP’s

We verplaatsen de GWP (geïntegreerde werkperiode) van het tweede jaar naar het eerste jaar. We voeren dit al in vanaf volgend schooljaar, maar als overgangsmaatregel gaan in 2022-2023 ook de tweedejaars nog op GWP. We willen niet dat de huidige eerstejaars/toekomstige tweedejaars uit de boot zouden vallen. Vanaf schooljaar 2023-2024 valt de GWP van het eerste jaar ook in het begin van het schooljaar, zodat we hier volop kunnen inzetten op teambuilding en groepsvorming.

 

– het 1e jaar gaat naar Ten Berg in Merelbeke: ma 20- wo 22 maart voor de ene helft van de klassen, wo 22- vr 24 maart voor de andere helft

– Het 2e jaar gaat naar Ten Berg in Merelbeke: ma 17 – wo 19 april voor de helft van de klassen, wo 19 – vr 21 april voor de andere helft (Volgend schooljaar gaat

– Het 4e jaar gaat naar Parijs van wo 29 – vr 31 maart
– Het 5e jaar gaat naar de Westhoek van ma 27- vr 31 maart
– Het 6e jaar gaat naar Barcelona van za 25 – vr 31 maart

 

Schoolkosten

Wegens de stijgende kosten moeten we de prijs voor de GWP van het 6de jaar met €30 optrekken. De andere prijzen zijn gelijk gebleven, ook die van de maximumfactuur. Hieronder vind je het overzicht. In het schoolreglement vind je terug wat allemaal onder de maximumfactuur valt.

We hanteren een maximumfactuur van 250 euro voor elk jaar. De GWP’s worden afzonderlijk opgenomen. Voor het 2de jaar kost die maximaal €200, voor het 4de en 5de jaar maximaal  €250 en voor het zesde jaar maximaal €480. De totale maximumfactuur bedraagt dus:  

– €450 voor het eerste jaar   

– €450 voor het tweede jaar 

– €250 voor het derde jaar  

– €500 voor het vierde en vijfde jaar  

– €730 voor het zesde jaar

 

Jaarplanning

Rapporten en oudercontacten

Er zijn 4 rapporten dagelijks werk, nl. op 21 oktober, 22 december, 15 maart en 30 juni.

Oudercontacten vinden plaats op 24 oktober, 22 december, 16 maart  en 29 juni. 

Activiteiten en vrije dagen

01/09: Eerste schooldag 

02/09: Receptie ouders nieuwe leerlingen

05/09: Schoolfotograaf 

15/09: Infoavond 1ste jaar 

17/10: leerlingen lesvrij (klassenraden DW1)

21/10: Rapport DW1 

24/10: Oudercontact

24/10 – 28/10: Projectweek 1ste jaar 

24/10 – 25/10: Projectdagen 2de jaar

30/10 – 07/11: Herfstvakantie 

10/11: Pedagogische studiedag

11/11: Wapenstilstand

06/12-16/12: Evaluatieperiode (3de t.e.m. 6de jaar) (2de jaar start op 8/12, 1ste jaar op 9/12) 

22/12: Rapportuitreiking en oudercontact 

23/12: Activiteit voor leerlingen 

24/12 – 08/01: Kerstvakantie 

18/02 – 26/03: Krokusvakantie 

04/03: Open schooldag

07/03: Oudercontact

10/03: 100 dagen 6de jaar

15/03: Rapport DW3 

16/03: Oudercontact

20/03 – 22/03: GWP 1ste jaar (helft van de klassen)

22/03 – 24/03: GWP 1ste jaar (andere helft van de klassen)

21/03: Infoavond 2de en 3de graad

25/03 – 31/03: GWP 6de jaar

27/03 – 31/03: GWP 5de jaar

29/03 – 31/03: GWP 4de jaar

01/04 – 16/04: Paasvakantie 

17/04 – 19/04: GWP 2de jaar (helft van de klassen)

19/04 – 21/04: GWP 2de jaar (andere helft van de klassen)

27/04: Sportdag 1ste graad

28/04: Sportdag 2de en 3de graad

01/05: Feest van de arbeid

02/05: Facultatieve vrije dag

15/05 – 17/05: Projectdagen 1ste jaar

18/05 – 19/05: Hemelvaart

25/05 – 26/05: Projectdagen 2de jaar

29/05: Pinkstermaandag 

13/06 – 23/06: Evaluatieperiode (5de en 6de jaar) (3de en 4de jaar starten op 14/06, 2de jaar op 16/06 en 1ste jaar op 19/06) 

27/06: Proclamatie 6de jaar

29/06: Oudercontact

30/06: Rapportuitreiking en leerlingencontact