Aanbod tweede graad

We stellen graag de verschillende studierichtingen aan je voor. Zoals je misschien weet, wordt er vanuit de overheid nog volop gesleuteld aan de eindtermen. Dit zal uiteraard ook gevolgen hebben voor de lessentabellen volgend schooljaar. Op dit moment kunnen we dus jammer genoeg nog geen definitieve lessentabellen voorstellen.  We geven hieronder de voorlopige lessentabellen mee, die we ook voorstelden op onze infoavond van 8 mei. Alvast onze dank voor je begrip.

In de tweede graad bieden wij enkel doorstroomrichtingen (ASO-richtingen) aan.

Als leerling heb je de keuze uit volgende studierichtingen:

De leerlingen krijgen inzicht in de taal en letterkunde, de kunst en cultuur en de maatschappij van de Romeinen. De studie van de klassieke oudheid gebeurt vanuit twee invalshoeken: de taal en de cultuur. De kennis van het Latijn wordt verder uitgebreid. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Er wordt aandacht geschonken aan de taalelementen die nodig zijn voor het begrijpen van teksten van klassieke schrijvers. De aandacht voor het bestuderen van de Romeinse samenleving en cultuur blijft.

Visie op de studierichting.

Moderne talen is een studierichting in de finaliteit doorstroom. Leerlingen verdiepen in de eerste plaats hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarnaast krijgen zij een extra vreemde taal, namelijk het Duits. Op basis van de keuzes die de school maakt, kunnen zij daarenboven in het complementair gedeelte ook Spaans of een andere vreemde taal volgen. Deze studierichting daagt leerlingen tevens uit op basis van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen: pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur.

Leerlingenprofiel.

Deze studierichting is bestemd voor leerlingen met een brede talige en culturele interesse. Zij zijn hongerig naar vele talen, spreken graag meerdere vreemde talen, zijn nieuwsgierig naar hoe taal als systeem werkt en willen weten wat de impact van taal op cultuur en samenleving is. Zij lezen ook graag en staan open voor allerlei vormen van literatuur.

Visie op de studierichting.

Natuurwetenschappen is een wetenschappelijke studierichting in de tweede graad uit de finaliteit doorstroom. Het domeinoverschrijdend karakter biedt de leerlingen een brede, algemene vorming. Het specifiek gedeelte zorgt voor een verdieping in de wetenschapsvakken en voor een sterkere wiskundige ontwikkeling. Natuurwetenschappen stoomt leerlingen klaar voor een wetenschappelijke studierichting in de derde graad uit de finaliteit doorstroom, met de intentie tot een vervolg in het hoger onderwijs.

Leerlingenprofiel.

Leerlingen kiezen deze studierichting vanuit hun interesse in wetenschappen en wiskunde. Ze zijn nieuwsgierig van aard, zoeken naar verklaringen, willen zelf experimenteren en kunnen logisch redeneren. Leren onderzoeken en onderzoekend leren staan hier centraal. De leerlingen zijn in staat om zelfstandig informatie kritisch te bekijken, te structureren en te verwerken. Ze hebben aandacht voor correct taalgebruik en willen hun communicatieve vaardigheden versterken. Deze leerlingen zien voor zichzelf een toekomst weggelegd in een wetenschappelijke vervolgopleiding in het hoger onderwijs.

Visie op de studierichting.

Economische wetenschappen is een economisch-wetenschappelijke studierichting uit de finaliteit doorstroom, domeinoverschrijdend. Naast een brede algemene basisvorming komen in het specifiek gedeelte elementen van economische wetenschappen (algemene economie en bedrijfswetenschappen) aan bod. Dit wordt aangevuld met wiskunde als voorbereiding op een uitgebreid pakket wiskunde in de derde graad (Economie-Wiskunde). In tegenstelling tot de studierichting Bedrijfswetenschappen omvat deze studierichting dus een abstracter niveau van wiskunde.

Leerlingenprofiel.

Economische wetenschappen is een studierichting die uitermate geschikt is voor leerlingen met een brede algemene interesse die geboeid zijn door abstract denken binnen economische wetenschappen én wiskunde.

Visie op de studierichting.

 • De studierichting humane wetenschappen is een studierichting in de doorstroomfinaliteit, gericht op een brede waaier aan opleidingen in het hoger onderwijs waar mens en samenleving centraal staan.
 • Leerlingen leren daarom theoretische en abstracte leerinhouden verwerken. Zij kunnen de ervaringswereld in een breder perspectief plaatsen en relaties leggen vanuit onder meer een psychologisch, pedagogisch, sociologisch, kunstwetenschappelijk en filosofisch referentiekader.
 • Humane wetenschappen wordt als domeinoverschrijdende studierichting aangeboden in de 2e graad. De basisvorming is dezelfde als voor alle andere studierichtingen binnen deze doorstroomfinaliteit.

Leerlingenprofiel.

Een leerling uit de studierichting humane wetenschappen:

 • is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
 • is geïnteresseerd in eigen gedrag en dat van anderen;
 • is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
 • verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
 • wil nadenken over essentiële levensvragen;
 • is nieuwsgierig en gevoelig voor de wereld van kunst en cultuur;
 • gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
 • is geboeid door de actualiteit.

We werken samen met Tectura Tuinbouwschool Melle om in de 2de graad de richting Biotechnologische Wetenschappen aan te bieden.
Dit is een doorstroom-studierichting binnen het studiegebied ‘land- en tuinbouw’. De helft van de vakken wordt door ons in Gentbrugge aangeboden, de andere helft vindt plaats in de tuinbouwschool en wordt door hun leerkrachten gegeven. Op die manier bundelen we de sterktes van onze twee scholen: wij bieden de algemene vorming aan, in Melle krijgen de leerlingen les in de richtingspecifieke vakken van het studiegebied land- en tuinbouw. Meer informatie kan je vinden door hier te klikken.

Vakken3 LA4 LA3 MT4 MT3NW4NW3 EW4 EW3HW4HW
Levensbeschouwing2222222222
Lichamelijke opvoeding2222222222
Nederlands4454444444
Engels3344333333
Frans3344333333
Toegepaste informatica----------
Wiskunde4444444444
Informaticawetenschappen----1-1---
Geschiedenis + Burgerschap2222222222
Aardrijkskunde1111111111
Artistieke expressie1-1-1-1-1-
Natuurwetenschappen (Biologie + fyscia + chemie)3333--3322
Biologie----22----
Chemie----22----
Fysica----22----
Project STEM----11----
Duits--22------
Latijn43--------
Economie + Bedrijfswetenschappen------44--
Filosofie--------11
Gedragswetenschappen--------33
Cultuurwetenschappen: maatschappijwetenschappen--------12
Kunstbeschouwing--------11
Optiepakket : Duits of Wiskunde-2---2-2--
Optiepakket : Wetenschappen of kunstbeschouwing-2--------
Optiepakket: Economie of Wetenschappen---2------
Vrije ruimte2222222222
Totaal aantal uren/week31333232323232323232