Lessentabel wetenschappen

In de studierichting wetenschappen ligt de nadruk op wetenschappen en wiskunde. Voor fysica, chemie en biologie worden telkens twee lestijden voorzien, wat een diepgaander en uitgebreider aanpak betekent. Je bestudeert de levende en niet-levende materie in al haar aspecten.

Naast de algemene vorming wordt ook belang gehecht aan het proefondervindelijke door het houden van practica in deze wetenschapsvakken.

Het vak wiskunde telt vijf lesuren en klimt naar een hoger niveau. Indien je iemand bent die vlug inzicht verwerft in wiskundige problemen en indien wiskundige redeneringen je boeien, is wetenschappen een geschikte studierichting. Het ‘leren probleemoplossend denken’ wordt toegepast in de vakken wiskunde en wetenschappen.


In deze richting neemt ook de studie van de moderne vreemde talen nog een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

Vakken Uren/week
Basisvorming 24 uur/week  
AV Godsdienst/Niet-confessionele zedenleer 2
AV Nederlands 4
AV Geschiedenis 2
AV Aardrijkskunde 1
AV Lichamelijke opvoeding (LO) 2
AV Frans 3
AV Engels 3
AV Wiskunde 4*
AV Biologie 1
AV Chemie 1
AV Fysica 1
Specifiek gedeelte 4 uur/week  
AV Wiskunde +1
AV Biologie +1
AV Chemie +1
AV Fysica +1
Complementair gedeelte 4 uur/week  
AV WW Chemie 1
AV WW Fysica 1
Seminarie competentieontwikkeling (CO) 2
Totaal 32